1. Ši privatumo politika skirta Jums, fiziniam asmeniui – duomenų subjektui, tikslu informuoti apie taikomą asmens duomenų apsaugą Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB “Levent” (toliau – „Levent“). Šioje politikoje pateikiama informacija kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis ir kt.
 2. Levent Jūsų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, kompetentingų institucijų nurodymais ir vidaus dokumentais.
 3. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą atsakingas:

 1. Duomenų valdytojas yra UAB “Levent”, įmonės kodas 302817502. Kontaktinis tel. +370 313 45543 el. p. info@levent.lt Konkretaus ofiso pagal miestą kontaktus galite rasti https://levent.lt/#kontaktai
 2. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAS

Mes tvarkome šių subjektų asmens duomenis ir darome tą šiais būdais:

 1. Levent tvarko asmens duomenis pagal šias duomenų subjektų kategorijas: darbuotojai, kandidatai į darbuotojus, konsultantai (partneriai, tarpininkai), kandidatai į konsultantus, klientai ir jų atstovai (tai apima: draudėjai, apdraustieji, pensijų fondo dalyviai ir jų darbdaviai (fiziniai asmenys), tretieji asmenys, mokantys pensijų įmokas (jų dalį), partnerių atstovai (įmonių darbuotojai), interneto svetainės lankytojai, potencialūs klientai, retieji asmenys.
 2. Šioje privatumo politikoje yra vartojamas terminas „asmens duomenys“, kuris reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti. Levent gali rinkti ir tvarkyti: 1) kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje; 2) kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;  3) kai užsiregistruojate vizitui per Levent interneto svetainę užpildant formas ar kreipiatės dėl paslaugų teikimo internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais, kreipiatės į Levent personalą ar partnerius, ir visais kitais būdais; 4) kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su Levent personalu dėl paslaugų ar dėl kitų priežasčių; 5) kai patys renkame asmens duomenis tam tikrais tikslais ir būdais, kurie Jums atskleidžiami šioje politikoje ir/ar atskirame dokumente.

Mes tvarkome šiuos asmens duomenis dėl konkrečių tikslų bei saugome aiškiu terminu:

 1. Levent tvarkys ir saugos tik tuos asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini konkretiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja teisės aktai. Levent gali papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita informacija, jei ji reikalinga siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų. Levent deda reikiamas pastangas, siekiant nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 2. Levent siekiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (suteikti paslaugą ir kt.) pagal sutartį (taip pat ir žodinę), sutartiniams santykiams užmegzti ir palaikyti, komunikacijai, finansinėms prievolėms vykdyti, įmonės teisėtų interesų apsaugos ir kitais teisėtais tikslais tvarko klientų ir/ar jų atstovų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, elektroninius laiškus ir/ar kitą susirašinėjimo informaciją. Taip pat kai kuriais atvejais, kai būtina dėl paslaugos suteikimo, investavimo priemonių, pasirinktų draudimo apsaugos rūšis, draudimo dydžius. Šie asmens duomenys tvarkomi sutartinių santykių galiojimo metu bei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos. El. laiškai ir kita komunikacijos informacija saugoma 3 mėnesiu, bet gali būti pratęsta iki 3 ar 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutartis arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisinė prievolė bei tam tikrais atvejais gali būti ir sutikimas.
 3. Levent tvarko šiuos savo konsultantų (partnerių, tarpininkų), kandidatų į konsultantus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą, tel. numerį, finansinius duomenis, elektroninius laiškus (kitą  susirašinėjimo informaciją). Duomenys yra tvarkomi siekiant užmegzti bendradarbiavimą ir jį palaikyti, vykdyti abipusius įsipareigojimus. Šie asmens duomenys tvarkomi sutartinių santykių galiojimo metu ir 10 metų po sutartinių santykių pabaigos. El. laiškai ir kita komunikacijos informacija saugoma 3 metus, bet gali būti pratęsta iki 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutartis arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisinė prievolė bei tam tikrais atvejais gali būti ir sutikimas.
 4. Levent tvarko darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus duomenis bei apie tai juos išsamiai supažindina atskirai. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis mes renkame turėdami tikslą įvertinti jo tinkamumą eiti atitinkamas pareigas ir galimybę sudaryti su juo darbo sutartį. Tam yra prašoma pateikti vardą ir pavardę, gimimo datą, duomenis komunikacijai (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir tinkamumo pareigoms, į kurias pretenduojama, įvertinimui reikalingus duomenis (apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, patirtį ir kt.). Tokie duomenys gali būti gauti teisėtu būdu iš paslaugos teikėjų (pvz., darbo paieškos duomenų bazių ir pan.). Šio asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl priėmimo į darbą atlikimo. Jei kyla įtarimų, jog su kandidatu į darbuotojus gali kilti teisinis ginčas, tai tokio asmens duomenys saugomi visą galiojančiuose teisės aktuose nustatytą tam tikrą ieškinio senaties terminą (įprastai 3 mėn., bet gali būti pratęsta iki 3 metų).
 5. Levent gali tvarkyti asmens duomenis, kuriems turi Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros). Tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitam tikslui gautas sutikimas galioja 3 metus. Po pabaigos dar 1 metus yra saugoma jo forma.
 6. Jūsų asmens duomenis Levent gali saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesieja sutartiniai santykiai, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Jūsų asmens duomenis Levent saugo ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys. Levent gali tvarkyti asmens duomenis siekiant ginti įmonės teises ir teisėtus interesus, siekianti tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus, siekiant išieškoti skolas ir pan.
 7. Levent vidaus taisyklėse yra numatyti atskirų duomenų saugojimo terminai bei teisės aktuose nustatyti terminai. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: 1) būtina, kad įmonė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 2) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 3) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 4) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 8. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Levent duomenis neatstatomai sunaikina. Kai tam tikri Jūsų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Levent Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikina. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktas sutikimas ir įrodymas apie jį gali būti saugomas ir ilgesnį laikotarpį.

Gandro pašto akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymas:

 1. Levent tvarko šiuos Gandro pašto dalyvių, t. y. asmenų, kurie pateikia savo duomenis per interneto svetainės https://Levent.lt/#kontaktaipuslapyje esančią kontaktų formą, duomenys: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, tel. numerį, registracijos tikslą, el. laiškus ir/ar kitą susirašinėjimo informaciją. Šie duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti įsipareigojimą padėti gauti nemoką draudimą ar vebinarą, dalyvauti loterijoje (žaidimo organizavimui ir vykdymui), susisiekti su akcijos dalyviu. Šiuos duomenis saugome tol, kol jie reikalingi įvykdyti tikslą (suteikti draudimą, vebinarą) arba kol dalyvaujate loterijoje. Žaidimo laimėtojo asmens duomenis saugome 10 metų (jei kiltų ginčų ar nesutarimų dėl prievolių, prizo ar kt.). Duomenų tvarkymo pagrindas – sutartis arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisinė prievolė arba sutikimas (pateikdami savo duomenys Jūs sutinkate su jų tvarkymu).

III. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

 1. Levent laikydamasi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, duomenų tvarkymo tikslais gali perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti užsakymą ir suteikti paslaugą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą jų apsaugą.
 2. Levent duomenų gavėjų kategorijos (kai reikia perduoti tam tikrus duomenis dėl vienų ar kitų tikslų): finansų įstaigos, valstybinės institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, teismai ir kt.), draudimo bendrovės, pensijų fondai, teisės ir finansų konsultantai ir kt.
 3. Jeigu būtina dėl anksčiau minėtų tikslų, Levent turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis savo tiekėjams, strateginiams partneriams, konsultantams, paslaugų teikėjams ir kitiems, kurie mums padeda vykdant komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą ir kt. Levent iš savo pasitelktų tvarkytojų reikalauja įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų. Levent pasitelkti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti mūsų turimus asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdama duomenų tvarkytojus, Levent siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Pvz., Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Levent buhalterinės apskaitos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros ir kitas paslaugas.
 4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai ar priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Levent teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 5. Levent neperduoda duomenų už ES ribų į trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją.
 6. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS
 7. Levent imasi reikiamų administracinių, organizacinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, siekdama apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.
 8. Jei manote, kad Jūsų duomenis Levent tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į Levent, nes geranoriškomis pastangomis gali pavykti išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas, jeigu tokių bus.
 9. Jeigu Jūsų netenkins siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, nėra imamasi pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/).

Tai Jūsų teisės:

 1. Pagal Reglamentą Jūs turite teisę:
 1. Kreiptis į Levent prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 2. kreiptis į Levent prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 3. kreiptis į Levent prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Levent arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 5. teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia: a) teise reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš Jūsų pačių sutikimo ar sutarties pagrindu;
 6. apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 7. reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 8. atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo – kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu;

Štai kaip Jūs galite įgyvendinti savo teises:

 1. Patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Levent. Siekdami sužinoti, kokie asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į Levent. Savo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis galite įgyvendinti pateikę prašymą. Siekiant apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nebus nagrinėjami anoniminiai ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus, prašymai. Jūs taip pat galite pasinaudoti kitomis savo teisėmis, kurios buvo išvardytos anksčiau.
 2. Čia yra pateikiama pavyzdinė tokio prašymo forma: [spausti ir atsisiųsti].
 3. Levent išspręs Jūsų prašymą per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam tikrais atvejais, apie kuriuos Jus informuos, gali būti pratęstas dar dvejais mėnesiais.
 4. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Levent Jums taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Levent gali atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Už duomenų kopijas, tam tikrais atvejais, galime paprašyti sumokėti pagrįstą mokestį.
 5. Prašome susisiekti su Levent, jei turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši privatumo politika yra neaiški.
 6. ATSAKOMYBĖ
 7. Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Levent nėra atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.
 8. SLAPUKAI INTERNETO SVETAINĖJE
 9. Siekiant pagerinti lankymąsi Levent svetainėje, joje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Levent tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie tinklalapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklalapį, tiek ir Levent teikiamas paslaugas ar tinklalapyje pateikiamą informaciją. Svetainė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu tinklalapio lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti/išjungti juos po vieną. Daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamus Google slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

VII. PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

 1. Šios privatumo politikos redakcija yra patvirtinama įmonės vadovo ir jos el. versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę, kuri pasiekiama šiais interneto adresu https://levent.lt
 2. Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2021-04-26.
 3. Levent gali bet kada keisti šią privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainėje.